DANH BẠ AGENCY
  1. Danh bạ các agency tham gia chương trình, khi liên hệ, một email sẽ gửi trực tiếp tới người đại diện đã đăng ký.
  2. DMA Network sẽ không tham gia, nhận thù lao.. khi hai bên trao đổi và kết nối thành công.
  3. Mỗi công ty chỉ có 1 đầu mối duy nhất
  4. Danh bạ này sẽ được promote trên các kênh thông tin của DMA Network để client, brand liên hệ khi cần.